V prípade objevnávky psej búdy s otvárateľnou strechou, doprava zdarma ako darček!

Chcel by si 10 € ako darček?

X

Kde máme poslať 10 €?

Vyplňte formulár.

Užitočné informácie

Všeobecné zmluvné podmienky

Ak chcete nakupovať, alebo sa stať aktívnym užívateľom webovej stránky www.psiebudy.sk, pozorne si prečítajte nižšie uvedené Všeobecné zmluvné podmienky a Vašu objednávku odošlite iba v prípade, ak súhlasíte so všetkými ustanoveniami tohto dokumentu. Ďakujeme.  

Predmet zmluvy

Táto zmluva stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s objednávaním tovaru cez webovú stránku www.psiebudy.sk. 

Zmluvné strany

Táto zmluva vznikla medzi majiteľom webovej stránky www.psiebudy.sk, spoločnosťou Számel s.r.o. a užívateľom tejto služby (objednávateľom). Podmienky zmluvy považujú obe strany za záväzné.     

Majiteľ webovej stránky: 

Vznik zmluvy

Podmienkou platnosti objednávky tovaru cez www.psiebudy.sk je odsúhlasenie podmienok tejto zmluvy a jej prijatie. Objednávka sa považuje zároveň aj za prijatie tejto zmluvy. Podmienky pre ochranu osobných údajov objednávateľa sú uvedené v Prehlásení o ochrane osobných údajov (odkaz na Prehlásenie o ochrane osobných údajov).        

Jazyková verzia zmluvy: Slovenská

Popis poskytovanej služby

Webová stránka www.psiebudy.sk je internetová stránka vytvorená za účelom predaja psích búd, chovateľských potrieb, doplnkov a súčiastok. Jednotlivé produkty sú podrobne popísané. Spôsob dopravy a platby si objednávateľ môže zvoliť pri vytvorení objednávky.       

Postup pri nakupovaní

Na webovej stránke www.psiebudy.sk si môžete vytvoriť objednávku bez registrácie. 

Jednotlivé domčeky si môžete vybrať po kliknutí na odkaz Psie búdy. Na stránke vybraného produktu sú uvedené všetky informácie súvisiace s príslušným domčekom, doplnkom, alebo súčiastkou.        

Tu sa dá zvoliť rozmer, respektíve špeciálne vyhotovenie búdy (napr. izolácia, otvárateľná strecha, tepelná clona, priečka, alebo oddychová terasa).     

Domček si objednáte kliknutím na tlačidlo Objednávam.     

V menu Objednávanie je potrebné ešte raz skontrolovať vybraný produkt a vyznačené príslušenstvo.     

Ďalším krokom je voľba dodacích a fakturačných údajov. Vyberte spôsob platenia (Platba) a spôsob doručenia (Doručenie). Tu máte možnosť ešte pridať poznámku v súvislosti s objednávkou.  

Pred odoslaním objednávky je nevyhnutné prijať podmienky nákupu, ktoré sú podrobne uvedené vo VZP. Tu sa môžete prihlásiť aj k odberu nášho spravodaja (newsletter).    

Pre ukončenie objednávky je potrebné kliknúť na Poslať objednávku.    

Ceny uvedené na webovej stránke sú ceny vrátane DPH, bez nákladov na dopravu. Náklady na dopravu automaticky prirátame  ku konečnej sume po ukončení  výberu.          

Faktúru o objednanom produkte a nákladoch na dopravu zasielame spolu so zásielkou.    

Za škody spôsobené uvedením nepravdivých a technické problémy, ktoré vzniknú v súvislosti s objednávkou, spoločnosť Számel s.r.o. nezodpovedá.     

Spôsoby platenia

1. Dobierka, platba v hotovosti:

Objednanú psiu búdu môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti pri doručení zásielky

2.Cenu vybraného produktu pri zakúpení priamo v sídle našej spoločnosti je potrebné zaplatiť v hotovosti.

3.Platba vopred prevodom na účet:

Konečnú cenu objednávky je potrebné zaplatiť bankovým prevodom na účet spoločnosti Számel s.r.o. SK8009000000000193621427 vedený u SLSP, v lehote 4 pracovných dní. V rubrike „Oznámenia“ je potrebné uviesť meno objednávatela a typ objednaného domčeka uvedené v spätnom e-maile. Vybranú psiu búdu odosielame po prijatí úhrady na Vami uvedenú adresu. V prípade, ak úhrada nebude prevedená na náš účet do 4 pracovných dní, objednávku zrušíme.       

Dobierka: 

Cenu objednaných produktov zaplatíte v hotovosti kuriérovi.    

Platba v hotovosti: 

Cenu vybraného produktu pri zakúpení priamo v sídle našej spoločnosti je potrebné zaplatiť v hotovosti.      

Spôsoby dopravy

Kuriérska služba:

Prepravu zásielok vykonávame prostredníctvom kuriérskej služby, alebo vlastným vozidlom v pracovných dňoch medzi 8:00 – 18:00 hod.. Termín dodania je 3-14 pracovných dní.      

Ak doručenie zásielky nebude úspešný, zásielku vráti odosielateľovi. Takto vzniknuté náklady znáša Objednávateľ.    

Osobný odber:

Osobný odber objednaného tovaru je možný vo vopred - e-mailom alebo telefonicky - dohodnutom termíne v mieste sídla našej spoločnosti (Slovensko, Malookočská 392/39, 930 28 Okoč).   

Prepravné náklady

Prepravné náklady sú nezávisle od vzdialenosti 75 €.   

Objednávateľ sa zaväzuje, že v súlade so zvoleným spôsobom platenia a doručenia sa postará o prevzatie zásielky s objednaným produktom/produktmi aj o uhradenie kúpnej ceny.        

Objednávateľ je povinný zásielku v deň doručenia prevziať a v prípade bezchybného plnenia podpísať potvrdenku o prevzatí. Neskôr už reklamácie na nekompletnosť zásielky nebudú akceptované. Objednávateľ sa zaväzuje, že škody vzniknuté neúspešným doručením zásielky, ku ktorému došlo jeho zapríčinením, uhradí spoločnosti Számel s.r.o. v celom rozsahu.

V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť majiteľovi tejto webovej stránky, spoločnosti Számel s.r.o., ktorý zariadi výmenu poškodeného tovaru bezodkladne. Neskôr už reklamácie na poškodenie zásielky nebudú akceptované. Prepravné náklady za vrátenie a opätovné odoslanie zásielky znáša majiteľ webovej stránky.        

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy na e-mailovú adresu info@szamel.sk. Takéto oznámenie sa považuje za platné, ak bolo doručené pred uplynutím zákonného termínu na odstúpenie od zmluvy.       

V prípade odstúpenia od zmluvy je majiteľ webovej stránky povinný vrátiť uhradenú čiastku kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia. Náklady na vrátenie produktu vzniknuté uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. Príslušnú sumu vrátime bankovým prevodom na účet kupujúceho, alebo mu odovzdáme osobne v mieste sídla našej spoločnosti.         

Objednávateľ si nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ak príslušný produkt už používal pred uplynutím termínu na odstúpenie.     

Záruka, garancia

Majiteľ webovej stránky www.psiebudy.sk poskytuje na psie búdy záruku v trvaní 1 roka. Záruka sa vzťahuje na konštrukciu, obloženie, vybavenie, zatekanie, kvalitu použitých materiálov, stabilitu, izoláciu (ak bolo dohodnuté), ako aj na impregnáciu dodaného tovaru.        

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie rozhryzením, na zahnívanie a rozklad dôsledkom osadenia domčeka na nevyhovujúci podklad, na opotrebenie každodenným používaním, používaním v rozpore s určením produktu alebo hrubým zaobchádzaním, na poškodenia zapríčinené nesprávnym používaním (napr. mechanické vplyvy, rozhryzenie, doškriabanie, údery, atd.).      

Podmienkou uplatnenia záruky je faktúra, na ktorej je vyznačený dátum predaja a deň začiatku plynutia záručnej doby. 


   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia objednávky, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

4. Osobné údaje zákazníka poskytnuté vrámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie budú predávajúcim spracovávané za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v internej smernici o ochrane osobných údajov, dostupných v internetovom obchode.

5. Zákazníkovi zásadne, v závislosti od využívania konkrétnych funkcionalít, prináleží právo podať sťažnosť príslušnému úradu ochrany osobných údajov, právo na námietku, právo na prístup k jeho osobným údajom, právo na žiadosť o ich opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie alebo prenositeľnosť.

6. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “Ochrana osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.

Ostatné ustanovenia

Majiteľ webovej stránky si vyhradzuje právo na zmenu Zmluvy bez osobitného odôvodnenia a  upozornenia. Objednávka uplatnená po takejto zmene sa považuje za prijatie zmenenej zmluvy. Za sledovanie takejto zmeny je zodpovedný objednávateľ.  V otázkach, v tejto zmluve neupravených považujú zmluvné strany za smerodajné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Nariadenia o uzatváraní zmlúv na diaľku.        

1. mája 2017